Dengan melayari laman web ini, anda telah setuju dengan pengguna Cookie untuk terus menawarkan iklan dan promosi yang sesuai dengan minat anda, untuk melaksanakan statistik dan memudahkan perkongsian informasi mengenai rangkaian sosial. Untuk maklumat lebih lanjut, klik sini

PRIVASI POLISI DARLIE THE NEXT CREATOR

POLISI PRIVASI DARLIE THE NEXT CREATOR

 

 1. Polisi Privasi Kempen
  • HAWLEY & HAZEL MARKETING (MALAYSIA) SDN BHD dan ITTIFY SDN BHD (secara kolektif dirujuk sebagai “kami” dan masing-masing dirujuk sebagai “Hawley&Hazel” atau “Ittify”) menghormati data peribadi dan komited terhadap pelaksanaan dan pematuhan sepenuhnya terhadap prinsip perlindungan data dan semua undang-undang yang berkaitan di Malaysia.
  • Polisi ini berkenaan kepada semua peserta【Darlie: The Next Creator campaign】 (“Kempen”) yang data peribadinya dikumpul, dengan apa cara sekalipun, digunakan dan disimpan oleh Hawley & Hazel.
  • Anda bersetuju menerima Polisi Privasi Kempen dan Polisi Privasi Hawley & Hazel sebelum menyertai. Rujuk polisi privasi Hawley & Hazel di laman web rasmi (https://www.darlie.com.my/en/corporate-info/privacy).

 2. Jenis Data Peribadi yang Dikumpul, Digunakan dan Disimpan
  • Peserta dikehendaki memberikan data peribadi, termasuk nama penuh (mengikut Kad Pengenalan), Nombor Kad Pengenalan/ Nombor PR Malaysia, Nombor Telefon Bimbit, Alamat E-mel, Alamat Kediaman, Akaun Media Sosial Aktif, Nama Akaun Facebook/Nama Akaun Tiktok (mana-mana yang berkaitan), nama Akaun Instagram Peribadi dan umur kepada Hawley & Hazel dan/atau rakan kongsinya yang ditetapkan.
  • Pemberian data peribadi kepada Penganjur adalah dengan kerelaan anda sendiri. Data peribadi yang dinyatakan dalam perenggan i) adalah wajib. Penyertaan anda tidak akan dipertimbangkan sekiranya anda gagal memberikan data tersebut.

 3. Tujuan Data Peribadi Disimpan
  • Kami akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan berikut:
   1. Pengesahan identiti anda;
   2. Memaklumkan jika anda adalah peserta yang dipilih;
   3. Melaksanakan pengaturan Kempen;
   4. Tujuan promosi, pemasaran dan/atau pentadbiran;
   5. Statistik dan Penyasaran Semula: menjalankan statistik tanpa nama dan analisis data dan menunjukkan kepada anda iklan yang berkaitan dengan lebih kerap apabila anda melayari laman sesawang yang lain;
   6. Lain-lain tujuan adalah seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, termasuk tidak terhad kepada prosiding mahkamah, penyiasatan jenayah atau pendakwaan atau jika diperintahkan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berwibawa;
  • Peserta bersetuju dan memberikan Hawley & Hazel (termasuk mana-mana Pihak Ketiga yang diberi kuasa oleh Hawley & Hazel) untuk menyiarkan Kempen serta foto dan video (termasuk tetapi tidak terhad kepada rupa, suara, imej individu dan data peribadi mereka) di platform media sosial untuk tujuan promosi Kempen tanpa bayaran atau pampasan selanjutnya.
   1. Jika bahan di atas melibatkan potret dan maklumat peribadi individu lain, peserta hendaklah menjamin bahawa mereka telah mendapat kebenaran secara sah daripada individu berkaitan.

 4. Pemindahan Data Peribadi kepada Pihak Ketiga
  Dengan menyertai Kempen ini, anda bersetuju Hawley & Hazel boleh memindahkan data peribadi anda kepada pihak ketiga untuk melaksanakan tujuan yang dinyatakan dalam perenggan 3 di atas tanpa sebarang notis lanjut.

 5. Penyimpanan Data Peribadi
  • Hawley & Hazel akan menyimpan semua data peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulan dan keperluan undang-undang.
  • Jika anda ingin menghapuskan data peribadi anda daripada pangkalan data elektronik kami, sila hubungi hhdataprivacy@darlie.com
  • Maklumat dan data anda disimpan dan diselenggara dalam【pangkalan data elektronik, kemudahan, pelayan dan pelayan sandaran Hawley & Hazel dan Ittify】yang mungkin terletak di luar negara, di mana perlindungan undang-undang dan standard keperluan keselamatan mungkin tidak setara seperti yang tersedia dan dikehendaki secara sah oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai di negara anda. Anda dengan ini secara nyata membenarkan Hawley & Hazel memindahkan, menyimpan, menyelenggara dan mengekalkan semua maklumat dan data anda dalam pangkalan data elektronik, kemudahan, pelayan dan pelayan sandaran yang terletak di luar negara untuk tujuan yang boleh dirujuk dalam Klausa 3.

 6. Ketepatan dan Perubahan Data Peribadi
  Untuk memastikan ketepatan data peribadi peserta, terutamanya butiran hubungan yang kami simpan, anda mungkin menerima permintaan pengesahan atau penentusahan daripada kami. Sila hubungi kami untuk sebarang pembetulan atau perubahan data peribadi atau menarik diri daripada menerima maklumat promosi dan pemasaran langsung di masa hadapan.

 7. Pengendalian Data Peribadi dan Langkah Keselamatan
  • Selain daripada keperluan berkanun dan/atau tujuan yang dinyatakan di atas, data peribadi yang kami kumpulkan tentang anda tidak akan dipindahkan atau didedahkan kepada mana-mana pihak lain tanpa kelulusan anda terlebih dahulu.
  • Kami telah menetapkan langkah-langkah keselamatan dan prosedur pemantauan untuk mengelakkan capaian, pemprosesan, pemadaman, kehilangan atau penggunaan data yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja. Semua kakitangan yang boleh mengakses data akan dipastikan mematuhi keperluan perlindungan data.

 8. Had Liabiliti
  Kami telah melaksanakan semua prosedur dan langkah keselamatan yang boleh dipraktikkan untuk melindungi keselamatan data peribadi anda. Walau bagaimanapun, tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah benar-benar selamat. Kami tidak dapat menjamin keselamatannya secara mutlak.

 9. Perubahan dalam Polisi Privasi
  • Kami mungkin mengemas kini atau meminda Polisi Privasi ini pada masa hadapan, jika perlu. Polisi yang disemak semula akan tersedia di laman sesawang  ini.
  • Jika mana-mana peruntukan Polisi Privasi ini didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, maka ketidaksahan atau ketidakbolehkuatkuasaan tersebut tidak akan menjejaskan peruntukan lain Polisi Privasi ini, yang akan terus berkuat kuasa dan diguna pakai.

 10. Akses kepada Data Peribadi
  Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, dan meminta pembetulan, data peribadi yang berhubung dengan anda. Jika anda ingin menggunakan hak ini, sila hubungi kami.

 11. Hubungi Kami
  Sekiranya anda mempunyai sebarang permintaan (termasuk Menarik diri), pertanyaan atau pendapat mengenai Polisi atau Amalan Privasi kami, sila e-mel ke【hhdataprivacy@darlie.com】. Secara umum, permintaan atau pertanyaan anda akan dikendalikan dalam masa【3】hari bekerja selepas diterima dan pengesahan identiti anda.

 12. Tarikh kuat kuasa
  Dasar Privasi ini berkuat kuasa mulai10.05.2022.